صبح خیزی و ...

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

***

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب

ما را ز جام باده دوشین خراب کن

***

خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن

***

کار صواب، باده پرستی ست حافظا

برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

/ 2 نظر / 13 بازدید
دوست

هنگام سپیده دم خروس سحری/ دانی که چرا همی کند نوحه گری/ یعنی که نمودند در آیینه صبح/ کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری/

حسابدار

[لبخند][گل]