rememberance

سروده ام :

There
is nothing
to remember
vividly
except a kiss...!
a kiss that
never occurred !

---------------

به پیشنهاد John F. Barber صورت دیگر این شعر می تواند چنین باشد:

There
is nothing
to remember
MORE vividly
THAN a kiss . . .!
A kiss that
never occurred

-----------------------------------------

هر دوی این اشعار با الهام از قطعه شعر زیر از Richard Brautigan  هستند:

There
is no worse
hell
than
to remember
vividly
a kiss
that
never occurred

/ 3 نظر / 14 بازدید
آدم

حوشحالم که زنده هستید و دوست دارید زنده باشید. با آرزوی روزهای خوش

حسابدار

[گل]