محرم...

این کشته فتاده به هامون، حسین توست

وین صید دست و پا زده در خون، حسین توست

 

این مصحف ِ پر از حروف ِ مقطع، که ریخته

اجزای او به صفحه هامون، حسین توست

/ 2 نظر / 17 بازدید

پنج کار انجام بده آنگاه هرچه خواستی گناه کن: 1- اگر می توانی از نعمت های خدا استفاده مکن 2- اگر می توانی از حکومت و سرپرستی خداوند خارج شو 3- اگر می توانی به جائی پناه ببر که خداوند تو را نبیند 4- اگر می توانی هنگام مرگ جانت را به فرشته خدا تسلیم مکن 5- اگر می توانی وقتی که تو را به شعله های دوزخ می سپارند وارد مشو *امام حسین ع-بحارج78ص126*

basiji

_______@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___وبلاگت خيلي قشنگه______@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________منتظر حضور گرمت_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________ هستــــــــم ___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@__________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@