گفتم: غم تو...

گفتم: چشمم ، گفت: براهش می‌دار

گفتم: جگرم ، گفت: پر آهش می‌دار

گفتم که: دلم ، گفت: چه داری در دل؟

گفتم: غم تو ، گفت : نگاهش می‌دار...

***

یک نیم رخ‌ات  "الست منکم ببعید"

یک نیم دگر  "ان عذابی لشدید"

بر گرد رخت نبشته "یحیی و یمیت"

من مات من العشق، فقد مات شهید

...

حضرت سلطان العارفین، ابوسعید ابوالخیر

/ 2 نظر / 18 بازدید
از بچه های دانش

به به!

حنیف

حکمت محض است اگر لطف خداوندگار خاص کند بنده ای مصلحت عام را