حضور

از دیدن غریبه ای آشنا

به وقت رفتارهای معمولی ...

در جمعیتی که انتظارش نیست

دچار دستپاچگی و شرمندگی می شویم

...

اما

...

دیدن تو آشنای ِ غریب

به وقت رفتارهای غیرمعمولی ...

در خلوتی که انتظارت هست

ما را دستپاچه و شرمنده نمی کند

...

آیا بیش از "معرفت" چیز دیگری باید از تو خواست...؟

/ 1 نظر / 26 بازدید